Krijg hulp »
+++ Coronavirus: Repatriëringen uit het buitenland zijn nog steeds mogelijk +++

Overplaatsing naar hospice per ambulancevliegtuig

Krijg hulp »

Overplaatsing naar hospice per ambulancevliegtuig

Leestijd: 4 minuten

Wanneer een ernstige ziekte niet meer te genezen is, wil een patiënt zijn of haar laatste weken of maanden waardig en met een goede medische zorg doorbrengen. Het verblijf in een hospice biedt daartoe een uitstekende mogelijkheid, omdat de patiënt hier in alle opzichten uitstekend wordt ondersteund.

Niemand wil zomaar naar het dichtstbijzijnde hospice worden verplaatst. De nabijheid van familie, het laatste weerzien met het vaderland of een hospice dat geen vrije plekken meer heeft; al deze factoren kunnen ertoe leiden, dat de patiënt naar een verder weg gelegen instelling verplaatst wordt. Een vlucht met het ambulancevliegtuig is vaak de beste oplossing om de patiënt ondanks de vergevorderde ziekte veilig naar de bestemming te brengen.

Voordelen van een ambulancevliegtuig

Een ambulancevliegtuig beschikt over twee doorslaggevende voordelen: Het kan wereldwijd snel worden ingezet én biedt de optimale medische voorwaarden voor een patiëntentransport. Vaak zijn er slechts enkele uren nodig om op een willekeurige luchthaven een ambulancevliegtuig gereed te stellen. Dat geldt ook voor kleinere regionale luchthavens, die niet beschikbaar zouden zijn voor een lijnvlucht. Dit betekent dat de palliatieve patiënt snel verplaatst kan worden en zeer dicht in de buurt van de hospice kan landen, ook wanneer deze niet vlak bij een grote luchthaven ligt.

Elke ambulancevlucht wordt door een vliegarts en een verpleger begeleid. Zo wordt een optimale medisch-verpleegkundige zorg gegarandeerd. De technische uitrusting van een ambulancevliegtuig biedt voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van een moderne intensive care. Voor sommige hospice-patiënten is een intensieve medische zorg gedurende het transport niet nodig. Voor zowel patiënten als familieleden is het echter een geruststellende gedachte, dat in noodgevallen tijdens de vlucht adequate behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Zijn er alternatieven?

Ook in een lijnvliegtuig, een ambulancehelikopter of een ambulance is de verplaatsing van een hospice-patiënt over lange afstanden mogelijk. Deze transportmiddelen kunnen echter alleen worden ingezet indien de omstandigheden dat toelaten.

Lijnvliegtuig

Als de actuele gezondheidstoestand van de palliatieve persoon een lijnvlucht nog toelaat, kan deze ook met medische begeleiding plaatsvinden. De patiënt wordt dan bijgestaan door een arts of paramedicus die een medische nooduitrusting bij zich heeft. In noodgevallen kan hij dan direct ingrijpen. De patiënt reist ofwel zittend in de Business Class (met voldoende handelingsvrijheid voor de begeleider), ofwel liggend op een speciaal voor deze vlucht geplaatste stretcher.

Vergeleken met het ambulancevliegtuig liggen de voor- en nadelen voor de hand: een ziekentransport per lijnvliegtuig is voordeliger, maar biedt veel minder flexibiliteit. Wat de route betreft kommen uitsluitend bestaande trajecten in aanmerking - vaak zelfs alleen rechtstreekse verbindingen, omdat een overstap veel te belastend is voor de patiënt. De patiënt komt dan ook over het algemeen op een internationale grote luchthaven aan en moet eventueel nog een lange reis naar de hospice maken.

Bovendien heeft de luchtvaartmaatschappij een voorbereidingstijd van minimaal 1-2 dagen nodig om aan de hand van het patiëntendossier te beoordelen of de patiënt in staat is om te vliegen. Omdat terminaal zieke patiënten een geringe levensverwachting hebben, is deze vertraging meestal onaanvaardbaar.

Ambulancehelikopter

Theoretisch kan een vlucht naar de hospice ook worden uitgevoerd door een ambulancehelikopter. In de praktijk is dit slechts zeer zelden het geval. Dit komt omdat een ambulancehelikopter bij een vlucht naar de hospice geen gebruik kan maken van zijn grootste pluspunt: Terwijl veel ziekenhuizen over eigen landingsplaatsen beschikken, zodat een helikopter direct kan landen, moet bij een transport naar de hospice waarschijnlijk het dichtstbijzijnde vliegveld worden aangevlogen. Een hospice beschikt zeer zelden over een eigen landingsplaats voor helikopters.

Wanneer het ziekentransport sowieso via de luchthaven verloopt, is een ambulancevliegtuig een beter alternatief. Bij vergelijkbare medische mogelijkheden is een helikopter langzamer, duurder en beschikt over een kleiner bereik. Het gebruik ervan is dan ook slechts in enkele uitzonderlijke gevallen zinvol.

Ambulance

Terwijl een ambulance voor korte afstanden een serieuze optie is, is dit niet het geval bij lange afstanden. De medische voorzieningen zijn weliswaar voorhanden, maar de route over land is veel trager dan via de lucht. Bij een ambulance bestaat ook nog eens een groter risico op vertragingen, bijvoorbeeld door files. Dit alles maakt een langeafstandstransfer per ambulance een moeizame aangelegenheid, die voor terminaal zieke patiënten niet aan te bevelen is. Tenslotte gaat het er bij een verblijf in een hospice om, dat de laatste dagen en weken waardig en comfortabel doorgebracht worden. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de reis erheen.

Betaalt de ziektekostenverzekering de vlucht naar de hospice?

Terwijl de kosten voor een verblijf in een hospice vaak (deels) worden gedekt door de zorgverzekeraar, is dit bij een patiëntenvervoer over een lange afstand vaak niet het geval. Omdat de wens naar de verplaatsing naar een verder weg gelegen hospice meestal voortvloeit uit de persoonlijke situatie van de patiënt, vergoedt de zorgverzekeraar de transportkosten over het algemeen niet.

Mocht het bij de verplaatsing naar de hospice om een repatriëring van de patiënt uit het buitenland gaan, zou er eventueel een beroep kunnen worden gedaan op de reisverzekering. Maar ook hier is de kans op een overname van de kosten zeer gering. De verzekeraar bekijkt, of er een kans bestaat dat de gezondheidstoestand van de patiënt zich verbetert door een behandeling in het thuisland. Bij een palliatieve behandeling in de hospice is er helaas geen hoop op verbetering van de gezondheidstoestand, waardoor de vervoerskosten niet vergoed worden.

Wat kost een ambulancevlucht?

Er kan geen algemene inschatting van de kosten van een ambulancevlucht worden gemaakt. Er spelen bij de offerte te veel individuele factoren een rol, waarmee alleen bij kennis over het concrete geval rekening kan worden gehouden. Wij bespreken uw situatie graag in een telefonisch adviesgesprek, waarbij wij onder meer de volgende punten met u doornemen en vervolgens een offerte voor de kosten voor het vervoer van de patiënt opstellen:

  • Het gewenste transportmiddel: De kosten variëren naargelang de patiënt per ambulancevliegtuig, lijnvliegtuig of helikopter wordt vervoerd.
  • De geplande vliegroute: De lengte van de route speelt een grote rol bij de prijs. De prijs stijgt weliswaar niet lineair met elke kilometer, maar hangt ook af van het precieze traject.
  • De gezondheidstoestand van de patiënt: De gezondheidstoestand van de palliatieve patiënt kan speciale maatregelen of het meenemen van gespecialiseerde apparatuur vereisen en zo de kosten van een ambulancevlucht beïnvloeden.
  • Het aantal begeleiders: Een niet-medische begeleider mag normaliter gratis met het ambulancevliegtuig meevliegen. Bij extra begeleiders is een groter en dienovereenkomstig duurder vliegtuig nodig.
  • De spoedeisendheid van de aanvraag: Aangezien de hospice-patiënt nog slechts een geringe levensverwachting heeft, is de overplaatsing meestal zeer urgent. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de urgentie eveneens bij de berekening van de kosten een rol speelt. Vaak moet voor urgent vervoer een ambulancevliegtuig voorgepositioneerd worden, waardoor de kosten toenemen.

Overplaatsing naar hospice: vertrouw op de Medische Repatriëringsdienst

De experts van de Medische Repatriëringsdienst organiseren voor u een probleemloos ziekenvervoer per ambulancevliegtuig. Wij zijn ons ervan bewust, dat de de familieleden van palliatieve patiënten sowieso met talrijke uitdagingen en organisatorische vragen geconfronteerd worden en willen u daarom wat het vervoer van de patiënt betreft zo veel mogelijk ontlasten. Tijdens de vlucht zorgt ons empathische, medisch uitstekend geschoolde personeel ervoor dat de patiënt zich volledig op zijn gemak voelt. Vertrouw op ons voor een snelle, medisch gezien veilige transfer over lange afstanden.

Nu contact opnemen.

U kunt het ervaren team van onze 24-uurs service op elk gewenst moment bereiken - ook tijdens het weekend en feestdagen. Wij adviseren u gratis en stellen graag een vrijblijvende offerte op voor uw ziekenvervoer door de lucht. Neem contact met ons op:

Terug